پیغام

اجر منعطف رومانا

اجر منعطف رومانا

روماناافتخار دارد محصولی را به عنوان روکشی از سنگ طبیعی  را معرفی نماید، که قابلیت برش در ابعاد مخلتف را دارد. بنابراین  ابعاد 7*45 سانتیمتر به عنوان طرح اجر و ترکیبی از رنگها وطرح های مختلف را به عنوان سنگ انتیک برای استفاده در طراحی ومحیط اطراف پیشنهاد می نماییم .برای  نحوه اجرا و نصب به قسمت اموزش / ویدیوهای اموزشی مراجعه فرمایید.